-A A +A
panorama

Dianie v obci

Prevádzka Separovaného zberného dvora

Ilustračný obrázok
Dôležité

Vážení občania,

V roku 2019 začíname s prevádzkovaním Separovaného zberného dvora, ktorým  je areál a budova bývalej sýpky.  Jeho skolaudovaním je možné využívať ho občanmi, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo sa vedia preukázať listom vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Trávnici.  Na  dvor bude možné  odovzdávať zvlášť vytriedené rôzne druhy odpadu, spolu viac ako tridsať, vrátane viacerých druhov nebezpečného odpadu.  Zoznam týchto odpadov bude zverejnený na stránke obce a vyvesený na informačnej tabuli obce pred poštou a pri fontáne pred školou. 

Osobne odovzdať vytriedené zložky odpadu na zberný dvor možno

  • v pondelok a v stredu od 07:30 – 08:00 h
  • v piatok od 14:30 – 15:30 h, prípadne dohodou

Viac  - pozri v prílohách.

VIVAT FIUS, VIVAT TRÁVNICA!

Ilustračný obrázok
Dôležité

     Jubilantke, našej tak milej Trávnici, pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Fius - Trávnici, želáme pozemskú pestrosť na druhoch kvetov,  úžitkových plodín, stromov aj bylín, i na druhoch zvery, aby v nej ľuďom tu prítomným bolo navzájom dobre žiť  v súlade a v zhode so všetkým živým i živlami všadeprítomnej prírody.  Prajeme jej duchaplných ľudí, ktorí nielen zachovajú, no najmä zveľadia dedičstvo po našich predkoch a odovzdajú trvalý odkaz duchovných, stálych a nemenných hodnôt – dobrých mravov, viery, tradícií a zvykov, kultúrneho i prírodného dedičstva budúcim generáciám Trávničanov dbajúc na rozvoj a rast jej potenciálu i blaha duchovného, ľudského či materiálneho. Trávnici aj  Trávničanom želáme všetko dobré a  krásne, radosť zo života,  stály záujem a  pretrvávajúcu  lásku k domovine, srdečné návraty do rodného hniezda.

Zároveň sa chceme poďakovať  všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k slávnostným a dôstojným  okamihom  obecných osláv pamätných výročí našej Trávnice.  Prípravy osláv siahali aj poza katastrálne územie našej dedovizne, tak vďaku vyslovujeme aj za služby cateringu, tlačiarenské, grafické, kvetinovú výzdobu, dokumentovanie fotením, kamerou.  Milým našim Trávničanom  úprimne ďakujeme za spoluúčasť na oslavách, za všetky práce potrebné pri chystaní, priebehu i po celo-obecných oslavách, hosťom za to, že prišli a vľúdnym slovom, piesňou či hudbou pozdravili jubilujúcu Trávnicu v civilnom či farskom prežívaní tak sviatočných chvíľ, všetkých nás Fíšanov.

V najhlbších hĺbkach, kde si každý z nás

dedinu drahšiu nad ostatné nosí,

lúka či stráň, kde sa mihol jeho detstva čas,

tieň hranostaja v tráve plnej rosy.

S pamäťou rodu a rodolásky si spomienky,

nad drahokamy zeme cennejšie, tie tak živé, v srdci Fíšan nosí...

VIVAT FIUS, VIVAT TRÁVNICA!

Hasičský šport v nasadení plameňákov

Ilustračný obrázok
Dôležité

Detská hasičská súťaž sa konala v sobotu 14.09. 2019 na ihrisku v Trávnici. Deti si s chuťou zašportovali. Fotorgrafie v prílohe priblížia atmosféru dňa.

Prichodí sa poďakovať za hodovanie

Ilustračný obrázok
Nedôležité

VŠETKYM,

no osobitné poďakuvánie a verejné uznánie vyslovujeme rodine Benčíkovcov, kerá bez zaváhania poskytla priestory domu a dvora po rodičoch Radvanových na prvé Slivkové hody v Trávnici. Malé rodinné múzeum pootvorilo dvere do vždy tak pekných spomienok na pracovité ruky našich predkov. Kus života, pracovitosti a dávna podoba dediny či jej chotára tak naďalej ostávajú s nami a bolo nám vďaka Benčíkovcom dopriate plným priehrštím oživiť si chvíle detstva a mladosti našich starkých, kerí s úctou a v zhode s prírodou  pospolu sa prebíjali životom zrobenýma rukáma, mozolmi, zato  s peknou pesničkou a najmä pokorou k zemi, čo ich živila. Úctu k úrode - sezóne sliviek  sme prežili jak volakedy tí starci naši na dvore pod strechou neba, pri kotloch s variacim sa lekvárom, za stolom pod marhuľou či na dvore – všetky generácie spolu. Benčíkovci - ďakujeme!

Slivkové hody na dvore u Benčíkovcov

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Gazda Jožko a gazdiná Albínka Benčíkovci pre nás na dvore po rodičoch spolu s richtárom a predstavenými dediny prichystali pravé slivkové hody. Čo sa v kotloch na dvore za neustáleho dozoru slniečka navarilo, to sa veru aj zello. Chládok držala slivovička a podávali sa gombovce, perky, chlebík s cibulkou a samozrejme lekvár. Prítomní sa mohli postaviť ku kotlu a s praslicou miešať lekvár. K hodom patrí dobrá nálada, spoločnosť ľudí, kerých máme radi a muzika. Šecko bolo jak sa patrí, tak na ostatky ostáva už len poďakuvať sa: Tým, kerí hody vystrojili, kerí zahrali a zaspievali a šeckým hodárom, kerí u Benčíkovcov na Gazdovskom dvore do sýtosti hoduvali.

Vráble - Deň floklóru

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Folklórna skupina Trávničanka reprezentovala našu  obec na Dni folklóru vo Vrábloch. 

24.08. 2019 sa konal Tenisový turnaj

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Súťažiacim prialo pekné letné počasie. Na obnovenom tenisovom kurte si prihlásení účastníci turnaja zašportovali. Víťazmi sa stali:

1. miesto: Roman Adamka / Tomáš Menčík

2. miesto: Peter Varga / Boris Bako

3. miesto: Jakub Baxa / Matúš Budák

FS Trávničanka v Zuberci

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Miestny odbor Matice slovenskej, Folklórna skupina Trávničanka a priaznivci folklóru v prvý augustový víkend reprezentovali našu Trávnicu v kraji, kde sa spievajú "trávnice".  V kraji bohatom na krásu prírody a jej rázovitosť, uchovávajúcom zvyky a tradície, pohostinnosti a dobrej nálady. Ostali pekné spomienky. 

08.07. 2019 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Dobrovoľní darcovia krvi v Trávnici už tradične prispeli svojou pomocou k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starstlivosti.  

Záver Olympijského dňa v Trávnici

Ilustračný obrázok
Nedôležité

Posledné disciplíny preverili zúčastnených a najlepšie dosiahnuté výsledky boli odmenené medajlami. Vyskytli sa aj zranenia ,  no nechýbali podané pomocné ruky a fair play správanie, fair play - trvalá súčasť olympijského pôsobenia kdekoľvek a samozrejme aj v Trávnici. Deň naplnený športom, súťažami, spoločnosťou nám najvzácnejších, darmi sponzorov a vydareného počasia - to bol Olympijský deň v Trávnici. 

Všetkým, ktorí boli jeho súčasťou ĎAKUJEME!