-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
27.01.2014 - 12:49 Odpredaj majetku 571/2014 Lýdia Grancová, Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava
05.11.2013 - 10:52 Odpredaj majetku Oznámenie o predaji pozemku, vlastníkom ktorého je Obec Trávnica 1750.00€
31.07.2013 - 10:11 Odpredaj majetku Predaj obecného majetku: Traktor ZETOR 7745 a Traktorový laminátový fekál HTS 100
19.10.2011 - 15:15 Odpredaj majetku Oznámenie o predaji pozemku