-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
25.02.2013 - 15:34 Faktúra 2013/30 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 26.48€
18.02.2013 - 16:44 Faktúra 2013/31 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 31.02€
18.02.2013 - 15:43 Faktúra 2013/27 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 49.52€
11.02.2013 - 16:13 Faktúra 2013/26 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 45.71€
11.02.2013 - 15:59 Faktúra 2013/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 8.00€
11.02.2013 - 15:51 Faktúra 2013/28 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 153.00€
11.02.2013 - 15:20 Faktúra 2013/25 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 66.02€
11.02.2013 - 15:17 Faktúra 2013/24 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničnán 23, 940 64 Nové Zámky 472.28€
11.02.2013 - 15:11 Faktúra 2013/23 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 1179.45€
11.02.2013 - 14:58 Faktúra 2013/21 TOBYK, s.r.o., Stará Vajnosrská cesta 37, 831 04 Bratislava 863.78€
11.02.2013 - 14:51 Faktúra 2013/20 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 44.40€
11.02.2013 - 14:49 Faktúra 2013/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
11.02.2013 - 14:47 Faktúra 2013/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
11.02.2013 - 14:42 Faktúra 2013/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 307.00€
08.02.2013 - 12:02 Faktúra 2013/6 Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18, Hurbanovo pošta Bajč 138.00€
08.02.2013 - 11:58 Faktúra 2013/5 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 48.95€
08.02.2013 - 11:18 Faktúra 2013/8 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 88.31€
08.02.2013 - 11:15 Faktúra 2013/7 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
04.02.2013 - 12:38 Faktúra 2013/12 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
04.02.2013 - 11:56 Faktúra 2013/14 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 51.18€
04.02.2013 - 11:35 Faktúra 2013/11 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 24.60€
04.02.2013 - 11:30 Faktúra 2013/10 Potraviny Jana - Návojský Igor, Trávnica 630 40.53€
04.02.2013 - 11:22 Faktúra 2013/9 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 1159.45€
31.01.2013 - 15:53 Objednávka 1/2013 KNAUF INSULATION, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa 863.78€
31.01.2013 - 14:13 Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1