-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
25.03.2013 - 11:47 Faktúra 2013/53 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30.94€
25.03.2013 - 11:37 Faktúra 2013/52 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 21.60€
25.03.2013 - 11:29 Faktúra 2013/51 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
18.03.2013 - 12:19 Zmluva 14-2013-RCJ_Obec Trávnica SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 115.70€
15.03.2013 - 12:07 Faktúra 2013/47 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 49.52€
15.03.2013 - 11:58 Faktúra 2013/46 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničnán 23, 940 64 Nové Zámky 477.76€
15.03.2013 - 11:25 Faktúra 2013/50 VLADAP Plus, s.r.o., č. 125, 941 43 Dolný Ohaj 49.00€
15.03.2013 - 11:20 Faktúra 2013/48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 38.09€
13.03.2013 - 11:22 Faktúra 2013/49 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 55.87€
13.03.2013 - 11:02 Faktúra 2013/41 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 53.70€
13.03.2013 - 10:47 Faktúra 2013/45 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 1189.45€
13.03.2013 - 10:40 Faktúra 2013/44 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 92.56€
13.03.2013 - 10:34 Faktúra 2013/38 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
13.03.2013 - 10:17 Faktúra 2013/43 Alžbeta Straková, Fričkovce 22, 086 42 HERTNÍK
13.03.2013 - 10:15 Faktúra 2013/42 Štefan Miškolci ISTRA, Vysoká 440, 951 95 OBYCE 1203.00€
13.03.2013 - 10:10 Faktúra 2013/40 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 307.00€
13.03.2013 - 10:00 Faktúra 2013/39 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
13.03.2013 - 09:42 Faktúra 2013/37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 8.00€
13.03.2013 - 09:40 Faktúra 2013/36 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
13.03.2013 - 09:37 Faktúra 2013/35 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 33.01€
13.03.2013 - 08:56 Faktúra 2013/34 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 5.08€
28.02.2013 - 16:09 Faktúra 2013/33 ZŠsMŠ Trávnica, 941 46 Trávnica 1732.40€
28.02.2013 - 16:05 Faktúra 2013/32 Elšpec H.L., s.r.o., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky 50.00€
26.02.2013 - 14:23 Zmluva Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlnyské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
25.02.2013 - 16:21 Faktúra 2013/29 Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18, Hurbanovo pošta Bajč 106.80€