-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
12.09.2013 - 12:21 Zákazka s nízkou hodnotou 659/2013 "Cykloturistická trasa v katastri obce Trávnica"
11.09.2013 - 11:20 Zmluva Zmluva č. 19/NR/2013 Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 5000.00€
11.09.2013 - 11:07 Zmluva Zmluva o dielo č. 623/2013 František Tököly-INSTAL, Školská 1, 942 01 Šurany 6477.00€
11.09.2013 - 11:03 Zmluva DODATOK č.2 AGRA, s.r.o., Na bystričku 800/14, 036 01 Martin 74100.00€
11.09.2013 - 10:54 Zmluva Dohoda č.50/§50j/NS/2013NP VAOTP SR-2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 3240.00€
15.08.2013 - 10:43 Zmluva Kúpna zmluva č. 578/2013 AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN 33264.00€
31.07.2013 - 09:11 Odpredaj majetku Predaj obecného majetku: Traktor ZETOR 7745 a Traktorový laminátový fekál HTS 100
09.07.2013 - 09:30 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-7234/2013/1.1 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 3000.00€
25.06.2013 - 15:08 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2013 Korekt , spol. s r.o., Komárno, ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 2025.40€
25.06.2013 - 15:01 Zmluva Zmluva o dielo č. 12/2013 Korekt , spol. s r.o., Komárno, ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 5608.80€
14.06.2013 - 15:00 Zmluva Príkazná zmluva Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
14.06.2013 - 14:36 Zmluva CEZ: UVSR - 1052/2013 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 10000.00€
14.06.2013 - 14:21 Zmluva Zmluva č. 274/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 300.00€
03.06.2013 - 14:02 Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ č. 006/2013/Bc AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN
03.06.2013 - 13:39 Zmluva Kúpna zmluva č. 006/2013 AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN 117960.00€
11.04.2013 - 11:03 Faktúra 002013/61 Ing. Stanislav Petráš, 941 47 Radava 71 150.00€
10.04.2013 - 10:59 Faktúra 002013/60 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 10.50€
10.04.2013 - 10:56 Faktúra 202013/59 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 8.00€
10.04.2013 - 10:52 Zmluva 002013/58 Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18, Hurbanovo pošta Bajč 59.40€
10.04.2013 - 10:24 Faktúra 002013/57 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 92.56€
10.04.2013 - 10:05 Faktúra 002013/56 ZŠsMŠ Trávnica, 941 46 Trávnica 1536.44€
04.04.2013 - 09:35 Zmluva Zmluva o dielo č. 460/2013 - PN Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Nitra
26.03.2013 - 14:34 Zmluva Zmluva o dodávke plynu (Cintorínska 650/5A) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
25.03.2013 - 11:58 Faktúra 2013/55 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
25.03.2013 - 11:56 Faktúra 2013/54 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 5.08€