-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
21.10.2015 - 08:55 Zákazka s nízkou hodnotou Zákazka s nízkou hodnotou III. Q 2015 Obec Trávnica
17.09.2015 - 14:52 Zmluva Zmluva o dielo 586/2015 HOLD, spol. s.r.o., Nové Zámky, Svornosti 70 19558.78€
07.08.2015 - 13:25 Faktúra 2015-1-7 faktúry
07.08.2015 - 13:23 Faktúra Rok 2014
07.08.2015 - 13:22 Faktúra Rok 2013 V prílohe
05.08.2015 - 08:57 Zmluva Zmluva o dielo 487/2015 PAMARCH, spol. s r.o., 949 01 Nitra, Štefánikova tr. 7 27516.00€
01.07.2015 - 20:23 Zákazka s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2015 Obec Trávnica
24.06.2015 - 11:21 Zmluva Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a
31.05.2015 - 20:49 Zmluva Zmluva o dielo Tlačiareň Merkur s.r.o., Hlavná 128/140, 941 43 Dolný Ohaj 4305.00€
20.02.2015 - 15:30 Zmluva 112/2015 KM ELASS s.r.o., Sídl. lúky 1131/52, 952 01 Vráble
20.02.2015 - 15:27 Zmluva 1-2015 Obec Trávnica - ZŠsMŠ Trávnica 123021.16€
02.02.2015 - 15:50 Zmluva Zmluva o umeleckom výkone 850.00€
28.10.2014 - 15:01 Zmluva 704/2014 Ing. Palatická 1190.00€
15.08.2014 - 15:29 Zmluva 190614-1 Open Door, s.r.o., Pázmaňa 2125/27 Šaľa 490.00€
24.03.2014 - 10:12 Zmluva 199/2014 Ing. Palatická 1050.00€
10.02.2014 - 11:58 Zmluva 971/2013-1002/2013 AGROBON Bojná, s.r.o. Malé Dvorany 840, Bojná 5200.00€
10.02.2014 - 11:29 Zmluva 1033/2013 VESTAM COMPANY, s.r.o., Ing. Peter Oremus, PhD. 2010.00€
10.02.2014 - 11:09 Zmluva UVSR 1424/2013 Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 10000.00€
04.02.2014 - 16:03 Zmluva 2014.02.04. Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ing. Juraj Marko, Bratislava, Damborského 1197/4 a manželka Silvia Marková rod. Poláková, Bratislava, Damborského 1197/4 1750.00€
27.01.2014 - 11:49 Odpredaj majetku 571/2014 Lýdia Grancová, Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava
19.11.2013 - 12:38 Zmluva Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a
19.11.2013 - 12:12 Zmluva Zmluva o dielo reg.č.: 863/2013 Slovenský cyklokub, 921 01 Piešťany, Námestie Slobody 1716/6 1706.40€
19.11.2013 - 11:55 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č: Z20130102 Miestna akčná skupina Združenia Termál, 941 45 Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1706.40€
19.11.2013 - 11:50 Zmluva Zmluva o dielo č. 746/2013 VESTAM COMPANY, s.r.o., Ing. Peter Oremus, PhD. 9382.50€
05.11.2013 - 09:52 Odpredaj majetku Oznámenie o predaji pozemku, vlastníkom ktorého je Obec Trávnica 1750.00€