-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
16.02.2011 - 10:06 Faktúra 6/2011
16.02.2011 - 10:05 Faktúra 5/2011
16.02.2011 - 10:03 Faktúra 4/2011
16.02.2011 - 10:02 Faktúra 3/2011
16.02.2011 - 10:00 Faktúra 2/2011
16.02.2011 - 09:59 Faktúra 1/2011
15.02.2011 - 15:02 Zmluva 1/2011
04.01.2011 - 18:11 Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o dielo z 26.11. 2008