-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
22.03.2011 - 15:00 Faktúra 23/2011
22.03.2011 - 14:59 Faktúra 20/2011
22.03.2011 - 14:59 Faktúra 21/2011
22.03.2011 - 14:58 Faktúra 19/2011
22.03.2011 - 14:57 Faktúra 18/2011
22.03.2011 - 14:56 Faktúra 17/2011
22.03.2011 - 14:53 Faktúra 16/2011
16.02.2011 - 10:15 Faktúra 15/2011
16.02.2011 - 10:14 Faktúra 14/2011
16.02.2011 - 10:13 Faktúra 13/2011
16.02.2011 - 10:12 Faktúra 12/2011
16.02.2011 - 10:11 Faktúra 11/2011
16.02.2011 - 10:10 Faktúra 10/2011
16.02.2011 - 10:09 Faktúra 9/2011
16.02.2011 - 10:08 Faktúra 8/2011
16.02.2011 - 10:07 Faktúra 7/2011
16.02.2011 - 10:06 Faktúra 6/2011
16.02.2011 - 10:05 Faktúra 5/2011
16.02.2011 - 10:03 Faktúra 4/2011
16.02.2011 - 10:02 Faktúra 3/2011
16.02.2011 - 10:00 Faktúra 2/2011
16.02.2011 - 09:59 Faktúra 1/2011