-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
14.06.2017 - 10:46 Zmluva Zmluva č. 37425 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3000.00€
14.06.2017 - 07:34 Zmluva 62-011/2017 STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o., Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany 14378.24€
10.02.2017 - 12:19 Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA č. 10102017 LEVKI, s.r.o., Trávnica 107, 941 46 Trávnica 4320.00€
10.02.2017 - 12:15 Zmluva Zmluva o dielo č. 542/2016 MASISPORTS s.r.o., 080 01 Prešov, Sabinovská 151 6672.00€
01.02.2017 - 11:01 Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov MEDANEST s.r.o., 941 42 Veľké Lovce č. 567 200.00€
01.02.2017 - 09:53 Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1365.00€
31.01.2017 - 18:02 Zmluva Zmluva o poskytnutí služby Profeee s.r.o., 821 06 Bratislava, Jókaiho 30 3595.10€
31.01.2017 - 13:45 Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č. 30122016A Gemini People s.r.o., 831 03 Bratislava, Riazanská 46 4386.00€
20.01.2017 - 14:22 Faktúra Faktúry v období 08-12/2016
09.01.2017 - 09:12 Zmluva OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11 - Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 329521.47€
22.12.2016 - 14:41 Zmluva 626/2016 INSA, s.r.o, Niklová ul. Sereď, PSČ: 926 01 a MACH TRADE, spol. s r.o. Niklová ul. Sereď, PSČ: 926 01
11.10.2016 - 21:40 Zmluva Zmluva č. 4215170041 o združenej dodávke elektriny Energa Slovakia s. r. o., 840 Bratislava, Mlynské nivy 48
04.10.2016 - 07:50 Zmluva 548/2016 Miloš Fijalka, Klimkovičova 9, Bratislava 3371.19€
25.08.2016 - 10:49 Faktúra Zoznam faktúr za 01 a 08 / 2016
20.07.2016 - 09:57 Faktúra Faktúry od 03-07/2016
02.06.2016 - 14:16 Zmluva 423/2016 Ing. Richard Tomík, Pri trati15/A, 821 06 Bratislava 1000.00€
31.05.2016 - 22:03 Zmluva Zmluva o dielo 353/2016 BMS Bojnanský, s.r.o., 951 35 Veľké Zálužie, Pieskova 1568 4814.34€
22.04.2016 - 21:49 Zmluva 507/2016 FORA - STAV, s.r.o., 942 01 Šurany, Hledíkova 3 13965.27€
04.04.2016 - 21:13 Zmluva Zmluva - výsadba zelene Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen 11445.10€
02.03.2016 - 10:49 Faktúra Zoznam faktúr za 01 a 02 / 2016
19.02.2016 - 11:19 Zmluva Zmluva č. 26137 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2000.00€
03.02.2016 - 09:39 Zmluva Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci a konzultačných službách č. 216020101 PFCEU s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 550.00€
12.01.2016 - 21:43 Zmluva 2/2016 Peter Baran – CS consulting, Partizánska 1029/8, 92701 Šaľa 890.00€
02.01.2016 - 10:45 Faktúra Faktúry 01-12/2015
29.12.2015 - 16:04 Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 753/2015 Ing. Darina Palatická 1365.00€