-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
04.09.2018 - 18:10 Objednávka Objednávky 01-06/2018
04.09.2018 - 18:03 Objednávka Objednávky 2017
04.09.2018 - 12:21 Zmluva 132-011/2018 Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78 107923.67€
04.09.2018 - 12:14 Zmluva 04062018 Ondruš a spol., spol. s.r.o. Uloža 124
14.06.2018 - 09:33 Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Separovaný zberný dvor Trávnica" - 2016/626-039 FORA-STAV, s.r.o. Hledíkova3, 942 01 Šurany 254332.30€
04.05.2018 - 15:26 Zmluva Zmluva o dielo 34-018/2018 JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok 19519.69€
04.05.2018 - 13:29 Zmluva Zmluva o dielo 52-011/2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 7872.00€
04.05.2018 - 13:19 Zmluva Kúpna zmluva 02032018 Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86 Trenčín PSČ: 911 01 Trávnica 1572.00€
04.05.2018 - 13:08 Zmluva 63-011/2018 JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok 1479.60€
27.04.2018 - 13:58 Zmluva Kúpna zmluva Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86 Trenčín PSČ: 911 01 Trávnica 3000.00€
25.04.2018 - 09:41 Zmluva Zmluva č. 38 428 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3000.00€
26.02.2018 - 11:50 Zmluva 41/2018 Ing. Darina Palatická, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovca 1365.00€
07.02.2018 - 11:51 Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
30.01.2018 - 18:37 Faktúra Faktúry 01-12/2017
08.01.2018 - 11:29 Zmluva Dodatok č.2 k zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
05.01.2018 - 13:47 Zákazka s nízkou hodnotou Rok 2017 Obec Trávnica
22.11.2017 - 09:28 Zmluva Kúpna zmluva 08/2017 clickmedia, s.r.o., Karloveská 32, 840 02 Bratislava 2190.00€
03.09.2017 - 23:00 Zmluva 208-011/2017 ŠU s.r.o., Železničná 16, 941 45 Maňa 12417.05€
17.07.2017 - 15:30 Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
30.06.2017 - 21:55 Zmluva Zmluva o nájme Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Trávnica 1.00€
29.06.2017 - 07:51 Zmluva 587/2017 Nitriansky samosprávny kraj 800.00€
29.06.2017 - 07:35 Zmluva Zmluva č. 443/2017 Nitriansky samosprávny kraj 1100.00€
29.06.2017 - 07:30 Zmluva Zmluva č. 21/2017 Nitriansky samosprávny kraj 3300.00€
26.06.2017 - 09:00 Faktúra Faktúry 01-05-17
22.06.2017 - 09:31 Zmluva 21/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Razusova 2 A, 949 01 Nitra 3300.00€