-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
14.06.2018 - 10:33 Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Separovaný zberný dvor Trávnica" - 2016/626-039 FORA-STAV, s.r.o. Hledíkova3, 942 01 Šurany 254332.30€
25.04.2018 - 10:41 Zmluva Zmluva č. 38 428 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3000.00€
07.02.2018 - 12:51 Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
08.01.2018 - 12:29 Zmluva Dodatok č.2 k zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
22.11.2017 - 10:28 Zmluva Kúpna zmluva 08/2017 clickmedia, s.r.o., Karloveská 32, 840 02 Bratislava 2190.00€
17.07.2017 - 16:30 Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
29.06.2017 - 08:51 Zmluva 587/2017 Nitriansky samosprávny kraj 800.00€
29.06.2017 - 08:35 Zmluva Zmluva č. 443/2017 Nitriansky samosprávny kraj 1100.00€
29.06.2017 - 08:30 Zmluva Zmluva č. 21/2017 Nitriansky samosprávny kraj 3300.00€
26.06.2017 - 10:00 Faktúra Faktúry 01-05-17
22.06.2017 - 10:31 Zmluva 21/2017 Nitriansky samosprávny kraj, Razusova 2 A, 949 01 Nitra 3300.00€
14.06.2017 - 11:46 Zmluva Zmluva č. 37425 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3000.00€
14.06.2017 - 08:34 Zmluva 62-011/2017 STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o., Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany 14378.24€
10.02.2017 - 13:19 Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA č. 10102017 LEVKI, s.r.o., Trávnica 107, 941 46 Trávnica 4320.00€
10.02.2017 - 13:15 Zmluva Zmluva o dielo č. 542/2016 MASISPORTS s.r.o., 080 01 Prešov, Sabinovská 151 6672.00€
01.02.2017 - 12:01 Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov MEDANEST s.r.o., 941 42 Veľké Lovce č. 567 200.00€
01.02.2017 - 10:53 Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1365.00€
31.01.2017 - 19:02 Zmluva Zmluva o poskytnutí služby Profeee s.r.o., 821 06 Bratislava, Jókaiho 30 3595.10€
31.01.2017 - 14:45 Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č. 30122016A Gemini People s.r.o., 831 03 Bratislava, Riazanská 46 4386.00€
20.01.2017 - 15:22 Faktúra Faktúry v období 08-12/2016
09.01.2017 - 10:12 Zmluva OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11 - Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 329521.47€
22.12.2016 - 15:41 Zmluva 626/2016 INSA, s.r.o, Niklová ul. Sereď, PSČ: 926 01 a MACH TRADE, spol. s r.o. Niklová ul. Sereď, PSČ: 926 01
11.10.2016 - 22:40 Zmluva Zmluva č. 4215170041 o združenej dodávke elektriny Energa Slovakia s. r. o., 840 Bratislava, Mlynské nivy 48
04.10.2016 - 08:50 Zmluva 548/2016 Miloš Fijalka, Klimkovičova 9, Bratislava 3371.19€
25.08.2016 - 11:49 Faktúra Zoznam faktúr za 01 a 08 / 2016