-A A +A
panorama

VZN č. 02/2009

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Platné od: 
01.01.2009
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.
Príloha: