-A A +A
panorama

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné od
VZN č. 02/2009 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica. 01.01.2009
Žiadosť o byty v Trávnici

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.

01.01.2009
VZN č. 4/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 21 b.j.
 

10.11.2008