-A A +A
panorama

35/2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

PhDr. Ľubor Gál Phd., 941 46  Trávnica, Cintorínska 647/28 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v zenení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica v "C" registri. 

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
20 Február, 2017 (Celý deň)