-A A +A
panorama

2018/82

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Anna Pašková - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Dreviny sa nachadzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
27 Marec, 2018 (Celý deň)