-A A +A
panorama

Odvoz komunálneho odpadu a zvoz triedeného odpadu v obci Trávnica.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva partnerská firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici a jej označením žetónom.


Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti občana si možno zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v Trávnici za poplatok v sume: 1,80 EUR za 1 ks.
 

Vývoz smetných nádob je v obci Trávnica realizovaný =1x v týždni, a to vždy v PONDELOK.


V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin partnerská firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude obvyklým spôsobom verejnosť včas informovať.

     Kontakty na partnera na:  čistenie septika, nádrží a odvoz tekutých odpadov.

 


RecyklujemeObec Trávnica ďakuje všetkým občanom, hosťom, turistom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.


Deň vývozu triedeného odpadu z domácností občanov je oznamovaný miestnym rozhlasom.

 

KALENDÁR  ZVOZOV NA ROK 2019

(dodaný a vypracovaný zmluvným partnerom - poskytovateľom)

   

DEŇ

MESIAC

24

JANUÁR

22

FEBRUÁR

15

MAREC

24

APRÍL

20

MÁJ

26

JÚN

16

JÚL

21

AUGUST

13

SEPTEMBER

18

OKTÓBER

14

NOVEMBER

18

DECEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.

 

 

Poskytovateľ, zmluvný partner obce Trávnica:

Názov  obce

Palárikovo

Sídlo

Hlavná ulica č. 82, Palárikovo

IČO/DIČ

00 309 176

Bankové spojenie

VÚB Nové Zámky

Číslo účtu

SK12 0200 0000 0001 7042 4172

Zastúpenie

Mgr. Jozef  D e r ň á r

 

1. Čas poskytovania  je od 01.07.2016.

2. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Trávnica.

Podrobný popis komodít patriacich do jednotlivých triedených zložiek:

PLASTY

Patria sem:  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Poznámka:fólie treba k zberom prichystať zvlášť. Podobne polystyrén, veľkoobjemové platy (záhradný nábytok, debny, sudy, veľké bandasky...)

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

KOVY

Patria sem:  kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené inými prímesami (napr. betónom), farbami a rôznymi chemickými látkami.

SKLO

Patria sem:  sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarivky a pod.

PAPIER

Patria sem: noviny, zošity,   časopisy, knihy,   listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem:  umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Patria sem:  viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem:  viacvrstvové obaly od kávy,   vreckových polievok,    pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a  pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných škatúľ.

 

 Stavebný odpad

 Hmotnosť drobného stavebného odpadu

Sadzba poplatku za drobný stavebný  odpad v €/kilogram

1 kg

0,04

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.

 


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

 

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska, v Trávnici je box umiestnený v kultúrnom dome a v škole.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

 

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveňspoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií aakumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi voblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných   látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

 

Systém zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu

 

1.    Objednávateľ má zavedený vrecový systém zberu vyseparovaných zložiek a systém recyklačných hniezd na zber skla, papiera, plastov a kovových obalov.

 

2. Producenti odpadu triedia z komunálneho odpadu tieto zložky do samostatných vriec, prípadne                          1.200 l nádob na dočasné uloženie odpadu:

 

· PET fľaše, HD-PE obaly od aviváží, saponátov

· Ostatné plasty

· Sklo

· Papier

· Kovy, kovové obaly

· Viacvrstvové kombinované  obaly

Povinnosti partnerov

1.       Poskytovateľ sa zaväzuje:

 

· Zabezpečiť zber a prepravu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu podľa dohodnutého zberového kalendára.

·  Zabezpečiť vrecia na zber odpadov.

· Zabezpečiť vytlačenie potrebného počtu zberových kalendárov – 1 pre každú domácnosť (pre rok 2017).

·  Zabezpečiť, aby počas zberu nedochádzalo k znečisteniu miest zberu.

· Vydať na požiadanie objednávateľa potvrdenie o množstvách vyseparovaných zložiek odovzdaných na zhodnotenie.

2.       Objednávateľ sa zaväzuje:

 

· V stanovený deň zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek zabezpečiť vyloženie vriec producentmi odpadov pred brány rodinných domov, resp. budov využívaných na iné účely.

· Zabezpečiť distribúciu zberových kalendárov do jednotlivých domácností.

· Zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť verejných komunikácií a v priebehu celého roka odstránenie prekážok brániacich vo výkone zberu.

 

Množstvo komunálnych a drobných stavebných odpadov v obci Trávnica

v tonách na  dve desatinné miesta v minulosti

  Názov odpadu Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007
 O Plasty 7,4 7,20 7,20 1,76
 O Papier 5,41 4,90 8,50 4,86
  Tetrapakové obaly, VKM 2,2 0,62 0,35 0,15
 O Elektronický šrot 1,55 0,95 3,60 0,78
 O Opotrebované pneumatiky 1,8 0,85 0,55 0,35
  Akumulátorové batérie 0 0 0,50 1,00
 O Sklo 12,44 11,26 16,07 11,68
 O Železný šrot 3,61 8,29 9,68 9,96
  Kal   0 10,00 0
  Spolu odovzdaný odpad: 34,41 34,07 56,45 30,54
 
 D1 Zmesový odpad 127,32 143,22 153,08 144,40
 D1 Objemový odpad 3,98 10,70 21,30 37,50
 D1 Drobný stavebný odpad 5,1 20,10 15,60 13,20
  Spolu uložený odpad 136,4 174,02 189,98 195,10
 
  Spolu O a D1:
odpad odovzdaný a uložený

v jednotl.rokoch:
170,81 208,09 246,43 225,64
   
O Odovzdaný odpad znamená odovzdanie inému subjektu na
  ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
 
 
D1 Uložený odpad znamená uloženie do zeme alebo na povrchu
  zeme (skládka odpadov)