-A A +A
panorama

Zoznam a stručný popis projektov

Európska únia

12 január, 2017 - 19:59
Ilustračný obrázok
Názov projektu : Separovaný zberný dvor Trávnica
Kód projektu v ITMS2014+: 310011B05 
Miesto realizácie projektu:  obec Trávnica
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Použitý systém financovania: predfinancovanie, refundácia (ďalej ako „Projekt“)
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry 
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku  odpadov na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 
 

Celková suma oprávnených nákladov na aktivity realizácie projektu:=346 864,71  EUR 

Poskytnuté Nenávratné finančné prostriedky na oprávnenné náklady projektu:         = 329 521,47 EUR  (95% financovanie projektu)

Vlastné zdroje obce Trávnica financovania projektu:=17 343,24 EUR (5% financovanie projektu)

11 marec, 2016 - 08:05

Kód výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6

Obec Trávnica,  k podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prikladá nasledovné Uznesenia obecného zastupiteľstva v Trávnici:

UZNESENIE č. 1/I./130116: Obecné zastupiteľstvo v Trávnici
Schvaľuje
 
a) Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na projekt: Rekonštrukcia
a prístavba MŠ s kódom výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania Obce Trávnica tohto projektu je
maximálne 5% z projektového rozpočtu v sume: =4300,-€
 
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 13.01. 2016 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 1/I./130116.
 
ďalej:
 
 
UZNESENIE č. 44/V./111215 Obecné zastupiteľstvo v Trávnici
Schvaľuje :
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica 2014-2020
 
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 11.12. 2015 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 44/V./111215
 
a
 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 55/2005 O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRÁVNICA
Obecné zastupiteľstvo v Trávnici prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 16.12. 2005 návrh územného plánu obce Trávnica a Uznesením č. 55/2005
I.
KONŠTATUJE, ŽE
 pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Trávnica akceptované,
 schválený územný plán obce Trávnica sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II.
Akceptuje
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. KSUNR – 2005-663.
III.
SCHVAĽUJE
a/ Územný plán obce Trávnica
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnica číslo: 3/2005 z 16.12. 2005 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Trávnica
IV.
UKLADÁ
obci:
a) sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
b) pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Trávnica, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
c) obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
d) obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
e) obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy
uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre
 
T ermín: Úloha podľa písm. a), b), c), trvalá, podľa písm. d), e), f) do 15.02.2006
Zodpovedný: Starosta obce
Kontrola: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve
 
Hlasovanie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 55/2005 bolo schválené dňa 16.12. 2005 všetkými poslancami.

 

30 september, 2014 - 15:14
Ilustračný obrázok

Zmluvné strany:

Poskytovateľ grantu: Nadácia Allianz

Príjemca grantu: Obec Trávnica

Projekt: Bezpečne na cestách - merač rýchlosti

Miesto osadenia merača rýchlosti v obci Trávnica je na veľmi frekventovanej komunikácii, ktorú využívajú okrem bežných účastníkov cestnej premávky, hlavne návštevníci Termálneho kúpaliska Podhájska, ktoré má celoročnú premávku. Zároveň je najnavštevovanejším termálnym kúpaliskom v rámci celej SR. Obec Trávnica je tak vystavovaná opakovanému zvýšenému počtu prechádzajúcich automobilov a tiež aj účastníkov cestnej premávky chodcov či bicyklistov. Je preto pre všetkých, tak pre domácich ako i pre návštevníkov obce veľmi dôležité dbať na bezpečnosť na tejto frekventovanej komunikácii a teda v obci.

3 december, 2013 - 13:03
Ilustračný obrázok

Prejekt: Veterná studňa Trávnica č. ÚZPF 2364/0 bol financovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume =3 000,- EUR a rozpočtu obce Trávnica v sume: 200,- EUR.    Dotácia je určená na úhradu bežných výdavkov v členení: projektová dokumentácia.

30 november, 2013 - 15:19
Ilustračný obrázok

Obec Trávnica získala dotáciu z Obvodného úradu Nitra na základe „Zmluvy č. 19/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality“ vo výške =5 000,- EUR. Dotácia bola obci poskytnutá na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality: „Inštalácia monitorovacieho kamerového systému a jeho prevádzkovanie“. Obec projekt spolufinancovala sumou 1477,- €, čo predstavuje 29,54 % spoluúčasť. Náklady projektu spolu sú: =6477,-€.  Nainštalované  boli  dve kamery, ktoré sú umiestnené v centre obce na križovatke ulíc Hlavná a Veľká strana. Križovatka, kde sú kamery umiestnené je vstupnou bránou do/z dediny v smere na  Podhájsku a na  Maňu (a späť) teda monitoruje pre obec situáciu s polohou strategického významu.

Kamerovým monitorovaním je možné odhaliť trestné činy alebo priestupky a prispieť k prevencii kriminality a  poriadku v obci.

4 august, 2011 - 20:02

Operačný program: Regionálny operačný program 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt


Schválený NFP: 585 552,81 EUR