-A A +A
panorama

Ako vybaviťV tejto sekcii nájdete pripravené tlačivá žiadostí a formuláre, ktoré budete potrebovať pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec Trávnica. Poplatky spojené s jednotlivými úkonmi nájdete v sadzobníku správnych poplatkov. V jednotlivých formulároch nájdete spravidla zoznam príloh, ktoré budete potrebovať priložiť ku žiadostiam.

Daň za psa

 • Odhlásenie psa z evidencie
 • Prihlásenie k dani za psa

Daň za ubytovanie

 • Ohlásenie daňovej povinnosti – ubytovanie
 • Vyúčtovanie dane za ubytovanie
 • Žiadosť o poskytnutie služby odplatného prechodného ubytovania
 • Žiadosť o súhlas obce so začatím podnikateľskej činnosti
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 • Záznam zo zápisničného prevzatia vykonaných prác
 • Žiadosť o zápisničné prevzatie vykonaných prác

Stavebná správa

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Prehlásenie stavebného dozora
 • Zmena v spôsobe užívania stavby
 • Žiadosť o vydanie  stavebného povolenia
 • Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 • Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby
 • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 • Žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 • Vzdanie sa odvolania FO PO
 • Návratka