-A A +A
panorama

Obecný úrad

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obec Trávnica, Obecný úrad
941 46 Trávnica, Hlavná 37/65

Stránkové dni pondelok, streda a piatok
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase pondelok a streda
Úradné hodiny 07:30–12:00, 12:30–16:00

Kontakty na Obecný úrad Trávnica: tel.: 035 6584 101, fax: 035 6584 126, mail: obec.travnica@gmail.com

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje   písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
     

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu

Ing. Emil Ivan

035 6584 126

starosta@travnica.sk

starosta obce, -  zmluvy, správa majetku obce, výkon predbežnej kontroly,verejné obstarávanie, cestovné náhrady, schvaľuje objednávky, faktúry, pokladničné doklady, cestovné príkazy,

Ing. Viera Ürgeová

035 6584 101

viera.urgeova@travnica.sk

overovanie listín  a  podpisov ( poplatok za podpis 2,00 €, za stranu listiny 2,00 €         (v  hotovosti),  daň  z  nehnuteľností,    daň   za    psa,  výkon predbežnej     kontroly,  listiny     o  pridelení súpisného čísla, opatrovateľská služba, stavebný úrad – výstavba, územné a stavebné konanie – vybavuje Spoločný obecný úrad so sídlom na  Mestskom  úrade   v Šuranoch,   podateľňa  dokladov   je na   obecnom úrade v Trávnici, malé zdroje znečistenia, súkromne hospodáriaci roľníci, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, evidencia obyvateľov, civilná ochrana
 

Anna Vašeková

035 6584 101

anna.vasekova@travnica.sk

účtovníctvo obce, majetok obce, výkon predbežnej kontroly overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 2,00 €, za stranu listiny 2,00 € v hotovosti), hmotná núdza – žiaci,   zmluvy o nájme hrobových miest a správa cintorína, mzdová a personálna agenda, zástupkyňa matrikárky
 

Anna Mičíková

035 6584 101

anna.micikova@travnica.sk

všeobecná podateľňa registratúra obce, webová stránka obce, matrikárka obce, pokladnica obecného úradu, miestny poplatok za komunálne odpady a ostatné hotovostné platby, miestna daň za ubytovanie, miestna daň za jadrové zariadenia, výkon predbežnej kontroly, agenda obecných zastupiteľstiev, overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 2,00 €, za stranu listiny 2,00 € v hotovosti), výrub drevín, požiarna ochrana, priestupky,individuálne licencie.

Daniela Menčíková zástupkyňa starostu (obec.travnica@gmail.com)

Iveta Matušková

hlavná kontrolórka obce - výkon následnej kontroly (obec.travnica@gmail.com)

 

Cenník daní, poplatkov a refundácií obce Trávnica            
 
Položka €: za:
Žetóny   (t.j. 0,015 €/1 liter odpadu) 1,80 1 ks; 0,04/1kg stav.odp.;0,11/1kg obj.odp.
Verejné priestranstvo - osobné auto 1,00 1 auto
               - osobné auto s prívesom  1,50 1 auto
               - nákladné auto 1,70 1 auto
Daň za verejné priestranstvo počet m2:(2x1,–€)x   priestor pre jedného určený na 2 m2
Lunapark, cirkus v sobotu a v nedeľu 8,50 1 deň
                     v ostatné dni  1,70 1 deň
Za psa:  4,00 1 pes
Daň za ubytovanie,počet prenocovani     0,33 1 odplatné prenocovanie
Daň z pozemkov a zo stavieb   podľa platného VZN
Daň za nevýherné hracie prístroje   podľa platného VZN
Krátkodobé nájmy strojov, zariadení, budov, refundácie nákladov za:
známka na psa / náhradná detto/ 1,00 1 ks
Odvoz konárov traktorom 6,00 vývoz konárov; 9,00 vývoz objem.odpadu
ostatné práce s traktorom  27,00 1 hodina
Smetná nádoba 120 litrová plastová 25,00 1 ks 
fotokópia xeroxovaná 0,10 1 ks
              obojstranná 0,20 1 ks
Rozhlasová relácia  5,50 1 ks
     
Strava dôchodcov  2,41 € x   jeden obed
Opatrovateľská služba DONÁŠKA  0,39 x   jeden obed
Opatrovateľská služba 0,80 € / 1 odprac. hodina   trvalé bydl.
Opatrovateľská služba 1,50 € / 1 odpac. hodina   mimo obce
Kniha "Trávnica vo foto"  5,70 1 ks
            "Farnosť a Pamäť školy"   3,30 1 ks
Nájom: KD     
sály                         80,00  
zasadačky                               40,00  
                                  
Správny poplatok   podľa položky sadzobníka správnych popl.
Správny poplatok, matrika   podľa položky sadzobníka správnych popl.
     
Cintorínske platby:
Dom smútku 8,50 prvé tri dni
Uronový hrob 100,00 jeden 
Miesto - jeden hrob 10,00 nájom na 10 rokov
Miesto - dva hroby 20,00 nájom na 10 rokov
Miesto - tri hroby 30,00 nájom na 10 rokov
Detský hrob do 6 rokov 2,00 nájom na 10 rokov
Detský hrob do 12 rokov 4,00 nájom na 10 rokov
Uloženie odpadu na skládke odpadu:
Obec Kolta - informácie o cenách: p. Staho: 0903 721 580
Obec Michal nad Žitavou - informácie o cenách: Tel: 035 6596 122