-A A +A
panorama

Obec Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Základné údaje

Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Poloha: 48.13° , 18.33°
Rozloha: 21,15 km²
Obyvateľov:  1 093

Obec Trávnica s prvou písomnou zmienkou pochádzajúcou z roku 1075 z doby panovania uhorského kráľa Gejzu I., dnes s viac ako 1.061 obyvateľmi, priemernou ročnou teplotou 11º C, priemernou nadmorskou výškou 130 m nad morom, priemernými ročnými zrážkami 50 mm, teplou a suchou klímou, miernou zimou, s dlhším slnečným svitom, vinohradmi, početnými lesmi a hájmi z dubov, bukov a agátov, rastúcich členito na širokých plochých chrbtoch reliéfu nížinných pahorkatín oddelených malebnými úvalovitými dolinami, s dvomi vodnými nádržami, ktorých zátopová plocha je viac ako 27 ha a charakteristickými dvomi vodnými tokmi – Liskou a Trávnickým potokom, pretekajúcimi katastrom obce v smere severo-južnom, rovnobežnom a tromi kaštieľmi, k nim priľahlými parkmi, tiež dvestoročnou alejou líp s obvodom kmeňov 145–350 cm, výškou 18 – 25 m a priemerom koruny 4–13 m a inými zaujímavosťami.

Obec Trávnica sa nachádza v  Nitrianskom kraji - kedysi župe Tekovskej, okrese Nové Zámky, v jeho severovýchodnej časti – kedysi v okrese Šurany aj Vráble, v mikroregióne Termál, spolu s ďalšími 11 okolitými obcami, dedina v znamení rozmanitej zelene, slnka a ľudí majúcich radosť zo života.

Panoráma obce z kopca Zobor

 

Trávnica je krajinou ľudí pohostinných, majúcich radosť zo života, zaujímavej prírody a zlatého slnka. Na jar v podobe medu zo žltých pásov repky olejky, z malebných hájov agátov, voňavých storočných líp, v lete z dozretého obilia, kvitnúcich slnečnicových polí, na jeseň zo strapcov viniča a v zime? V priestore zaliatom slnečnými lúčmi až po obzor sa črtajú obrysy stromov, ktorých mozaiku konárov na pozadí oblohy križuje spevavé vtáctvo a členité chrbty polí či dolín zas pokojné stáda sŕn, čulých zajacov, diviačej zvery a iných zástupcov typickej fauny aj z druhov vôd a ich brehov. Z dávnej minulosti, z čias kráľa Gejzu I, obec obklopovali stromové a najmä trávnaté porasty, ktoré priali chovu koní a dobytka. Po stáročia v katastri obce plody semien, stromov či neskôr viníc ľudia dopestúvali z hnedozeme a aj černozeme. Ľudia a zem nerozlučne patrili k sebe a v poryve dejín obce poľnohospodárstvo, chov zvierat sú v čase bežcom skutočne „dlhej trate“. Dnes už však možno porátať na prstoch rúk ľudí, ktorí sú zamestnaní v tejto sfére. Trávničania v súčasnosti za prácou dochádzajú do blízkych i vzdialenejších miest, aj do zahraničia a uplatnenie nachádzajú v doprave, priemysle, školstve, zdravotníctve a v iných rôznych profesiách. 

 

 • Možnosť cestovať – fenomén tejto doby – sa aj v Trávnici spája s relaxom, turizmom, s prácou, vzdelaním a v skutočne slobodnom pohybe ľudí
 • Možnosť prístupovej cesty „z“ alebo „do“ Trávnice štandardne zabezpečuje cesta III. triedy zo susednej Podhájskej a Veľkej Mane, prípadne, dobrodružnejšie v extraviláne a nie vždy na kolesách, z východu z obcí Beša a Pozba, zo západu z obcí Vlkas a Veľká Maňa, zo severu Žitavce a Lula, no a z juhu z Podhájskej, teda z troch okresov – novozámockého, levického a nitrianskeho.
 • Možnosť zdieľať spoločné záujmy vytvára podmienky pre činnosť organizácií, ktoré plnia úlohy v záujme občanov, v Trávnici sú: dobrovoľníci v Dobrovoľnom hasičskom zbore a  Miestnom spolku Slovenského červeného kríža, veriaci v Rímskokatolíckej cirkvi, neziskovej organizácii, seniori v Jednote dôchodcov na Slovensku, miestnej organizácii, matičiari v Miestnej organizácii Matice Slovenskej, kupujúci v COOP Jednote SD, rodičia v Združení rodičov pri Základnej škole, poľujúci v Poľovníckom združení Trávnica, športujúci v Telovýchovnej jednote Družstevník Trávnica.
 • Možnosť dozvedieť sa viac o histórii obce, o jej podobe v súčasnosti poskytujú aj informácie, ktoré obsahujú knihy, publikácie:
  • „Trávnica“, Publikácia k 920. Výročiu prvej písomnej zmienky o dedine, autor: Štefan Ürge a kol.
  • „Pamäť trávnickej školy“, autorka: Gaba Belanová
  • „850. výročie farnosti v Trávnici“, autorka: Gaba Belanová
  • „Trávnica vo fotografii“, autori: Vladimír Puškár, Vladimíra Puškárová
  • "Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica." , autor: Prof. Melichar Václav
  • "Vtáčia ríša Trávnice", autor: Martin Šabík
  Druh pozemku
   
  Celková výmera v m2
   
  Orná pôda 16.350.603
  Vinice 199.726
  Záhrady 552.567
  Ovocné sady 132.048
  Trvalé trávnaté porasty 264.795
  Lesné pozemky 1.832.238
  Vodné plochy 427.829
  Zastavané plochy a nádvoria 1.261.335
  Ostatné plochy 133.795
  Spolu: 21.154.936