-A A +A
panorama

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce.

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia  záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Zriadenie DHZ bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávnici uznesením č. 29/2006 dňa 16.11. 2006.

Hasičské zbory a história DHZ TrávnicaČinnosť  DHZ  ♦ Výbor DHZ ♦ Aktuality DHZ Trávnica ♦ Technika
 

Aktuality Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica

27 jún, 2012 - 14:45
Ilustračný obrázok

Trávnickí hasiči pre divákov pripravili aj malú prehliadku požiarnej techniky. Bolo možné si pozrieť:

Auto Avia s motorovou striekačkou PS 12, tiež PS 16 a PS 8 s výkonom 900l/min., odsávač dymu. Najstarším exponátom je ručná hasičská striekačka ťahaná koňmi, obsluhovaná 1 strojníkom a 8 ľuďmi, ktorí pumpovali vodu na požiarovisko, bola vyrobená vo Viedni v roku 1882 a zakúpená miestnymi statkármi, a tento rok sa datuje ako rok vzniku hasičov v Trávnici – Fíši.

27 jún, 2012 - 14:55
Ilustračný obrázok

Požiarny útok, je divácky veľmi atraktívna, kráľovská disciplínu v požiarnom športe. Taká bola aj v Trávnici. Súťažiaci dali zo seba všetko, videli sme šikovnosť, obetavosť, techniku, silu, rýchlosť, obrovské emócie, vytrvalosť, napätie do posledného pokusu a neuveriteľné rozuzlenie fantastickej súťaže v podobe zabudnutej batérie. Kto tam bol, dlho bude spomínať na neopakovateľnú atmosféru  súťaže.

Rozhodcovia potom rátali výsledky a všetci prítomní  diváci sa mohli osviežiť dobrým vínkom a skvelým gulášom.

27 jún, 2012 - 13:31
Ilustračný obrázok

V prvú letnú sobotu 23.júna 2012 sa v Trávnici stretli hasiči z celého okresu. Práve tu sa súťažilo v rámci II. obvodného  kola previerky pripravenosti požiarnych družstiev, s pripomenutím si 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici.

Svojou návštevou nás poctili predstavitelia kraja a okresu:

  • pplk. Ing. Pavol Nereča, riaditeľ KR HaZZ Nitra
  • pplk. JUDr. František Jankovský, riaditeľ OR HaZZ Nové Zámky
  • Ing. Miloslav Čeleš, predseda OV DPO Nové Zámky
  • Ladislav Búcsi, riaditeľ OV DPO Nové Zámky
  • Angelika Javorková, veliteľka OV DPO Nové Zámky

Súťažiť prišli Dobrovoľné hasičské zbory z týchto obcí: Nitrianský Hrádok, Rastislavice, Čechy, Jasová, Šurany, Semerovo, Jatov, Palárikovo, Trávnica.