-A A +A
panorama

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce.

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia  záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Zriadenie DHZ bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávnici uznesením č. 29/2006 dňa 16.11. 2006.

Hasičské zbory a história DHZ TrávnicaČinnosť  DHZ  ♦ Výbor DHZ ♦ Aktuality DHZ Trávnica ♦ Technika
 

Aktuality Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica

27 jún, 2012 - 16:41
Ilustračný obrázok

         Na spomienkových oslavách 130 výročia DHZ v Trávnici boli odovzdané  aj  plakety aktívnym členom dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici, ako poďakovanie za dlhoročnú aktívnu prácu v zbore i obci. Dobrovoľná, obetavá, každodenná práca bola a je hlavným pilierom dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Patrí im za to naše úprimné ďakujem.

 

27 jún, 2012 - 16:54
Ilustračný obrázok

Peknou spomienkou na tento deň bude odovzdanie pamätných listov súčasným členom dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici, ako poďakovanie za tisíce hodín práce pre zbor a obec či už pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach, školeniach, brigádach, údržbe hasičskej techniky, práce s mládežou.

27 jún, 2012 - 15:18
Ilustračný obrázok

Čerešničkou na torte, bola ukážka zásahu pri autonehode, ktorú vykonali profesionáli z OR HaZZ Nové Zámky - Hasičská stanica Šurany.