-A A +A
panorama

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce.

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia  záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Zriadenie DHZ bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávnici uznesením č. 29/2006 dňa 16.11. 2006.

Hasičské zbory a história DHZ TrávnicaČinnosť  DHZ  ♦ Výbor DHZ ♦ Aktuality DHZ Trávnica ♦ Technika
 

Aktuality Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica

12 september, 2012 - 14:49
Z historických zápisníc DHZ Trávnica

Prinášame Vám druhý výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Tentoraz je výber technického rázu z rokov 1950-51, Trávnica už bola v tomto období Trávnicou. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

27 jún, 2012 - 17:00
Ilustračný obrázok

Prinášame Vám výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica (do roku 1948 Fíš). V tomto prvom výbere sme pripravili niekoľko zaujímavých prepisov z roku 1947. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

27 jún, 2012 - 16:03
Ilustračný obrázok

 23. júna 2012 sme si v Trávnici zašportovali v rámci II. kola okresnej previerky pripravenosti požiarnych družstiev a v spoločnosti prítomných hosťov sme si tiež pripomenuli  130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici. Za tento nezanedbateľný čas v histórii našej obce nejedenkrát bola potrebná technika i solidarita ľudí pri boji s požiarom, bolo vynaložené úsilie predchádzať  jeho vzniku a zničujúcim následkom, ktoré so sebou tento živel nesie. Sú to naozaj hodnotné a poučné odkazy generácií našich predkov. Trávnickí hasiči od dávna rovnako ako dnes vedia, že nijaká radosť sa nevyrovná radosti zo služby iným. Ich dobrovoľnosť a iskierky záujmu o solidaritu s odkázanými na pomoc druhého preskakujú z generácie na generáciu a nenechávajú ľahostajnými. Sme hrdí na čriepky histórie trávnických hasičov, ktoré v dejinách našej obce skladajú zaujímavé obrazy v kaleidoskope ľudskosti, pomoci a dobrovoľnosti v časoch núdze, požiarov či nehôd, kedy sú nápomocní.

Toto podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, Obec Trávnica, Agro

Žitava, TOP-PLAST.  Partnerom ĎAKUJEME!