-A A +A
panorama

Hasičské zbory a história DHZ Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Oheň je dobrý sluha, no zlý pán...

Múdrosť týchto slov je v životoch nás ľudí zviditeľnená v mnohých podobách. Naozaj, ako svetlo poslúži v tme, vo všeobecnosti predstavuje zdroj tepla, svetlo či dym z neho predstavovali spôsob dorozumievania sa na diaľku. Dodnes platí, že biely dym stúpajúci z komína nad Sixtínskou kaplnkou svetu oznamuje zvolenie nového pápeža.  Oheň v akejkoľvek forme  má v existencii ľudstva a  naplňovaní jeho potrieb skutočne nezastupiteľné využitie dovtedy, kým ho človek svojím správaním ovláda.

Človek teda od nepamäti dbal na fakt, že sila, rýchlosť, spaľujúci, štipľavý či dusivý dym z ohňa by mali byť pod jeho kontrolou, dohľadom a prevahou vedomého konania nás ľudí. Uvedomenie si tejto skutočnosti predstavovalo priestor pre vznik organizovanej činnosti smerujúcej k prevencii pred zničujúcimi následkami nekontrolovateľnej sily živlu, ktorý dodnes nešetrí človeka, jeho majetok, stromy, kvety i zvieratá... Takouto činnosťou sa tak v minulosti ako i dnes zaoberali hasičské zbory. Obec Trávnica má ručnú striekačku vyrobenú vo Viedni z čias Rakúsko-uhorskej monarchie z  roku 1882, kedy nám tu cisároval František Jozef I. Táto dnes už stotridsaťročná  prababička akosi nevdojak poukazuje na predpokladaný rok vzniku organizovanej činnosti trávnických hasičov. To nie je len ručný stroj, je úcty a obdivu hodnou hlavou  rodiny niekoľkých generácií tých Trávničanov, ktorí:  „Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a  úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sú členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami“ – citované zo Štatútu dobrovoľnej požiarnej ochrany. Z tohto istého zdroja sa možno dozvedieť i to, že „Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána – ochrancu požiarnikov“. Tejto sa dostalo dvom Trávničanom, a to p. Karolovi Holečkovi, na ktorého si s úctou spomíname a p. Vincentovi Chudému, ktorý je podpredsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici a zároveň i jeho veliteľom.