-A A +A
panorama

Pravidlá diskusného fóra

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
 •  Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
 •  Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
 •  Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
 •  Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
 •  Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
 •  Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
 •  Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
 •  Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
 • Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
 • Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
 • Príspevky nesmú zosmiešňovať jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
 • Používateľ obecného diskusného fóra si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené príspevky v diskusnom fóre. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Obec Trávnica a ani správca webstránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
 

Používateľom diskusného fóra sa rozumie osoba, ktorá aktívne vložila príspevok(tému, odpoveď) do diskusného fóra. Používateľ diskusného fóra súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.