-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

18 október, 2015 - 09:03
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Nové Zámky bola povolená verejná zbierka na účel finanačnej pomoci pre rodinu p. Michala Holečka a manželky Heleny na opravu ich rodinného domu po požiari.

Termín konania zbierky: od 05.10.2015 do 18.10. 2015

Spôsob konania zbierky:

  • Formou prenosnej pokladnice

       v pracovných dňoch od 08:00 h do 16:00 h na Obecnom úrade v Trávnici

  • Na účet zriadený Obcou Trávnica číslo účtu: 2251020021/5600   IBAN: SK 32 5600 0000 0022 5102 0021, KOMASK2X

ĎAKUJEME!

Informácia o tejto zbierke je aj na nástenke pri pošte.

17 október, 2015 - 12:28
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Milí naši seniori,

ste pre nás všetkých zdrojom skutočných a trvácnych hodnôt, obohatením z nadobudnutých skúsenosí a poznania života. Október je mesiacom, ktorý patrí Vám rovnako, ako naša úcta a vďačnosť. Radi sa s Vami stretneme a srdečne Vás pozývame

v nedeľu 25. októbra 2015 o 15:00 h do kultúrneho domu.

Zahrá a zaspieva: Rybnícka saxofónová skupina a Dr. Štefan Kováč, Folklórna skupina Trávničanka

Potešia: Deti zo základnej školy

Oživte si spolu:

"Zlaté spomienky"

Za všetko sa platí.

Za dobré láskou, za zlé tichom a zabudnutím.

Spomienky sú

dobré i zlé. Vďaka za všetky láskam, životu.   /Jozef Javúrek/

5 október, 2015 - 09:43
Pozvánka na podujatie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Vás pozýva na

 Burzu práce a informácií 2015,

ktorá sa uskutoční dňa

19.10.2015

od 9.00 hod. do 14.00 hod.

v športovej hale Milénium, Jiráskova 25 v Nových Zámkoch

30 september, 2015 - 12:43
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Rodičia, Eva a Andrej Rajnerovci, sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí vo vyhlásenej verejnej zbierke na celom území obce Trávnica od 14. septembra 2015 do 27. septembra 2015 prispeli na liečbu chorej dcérky Rebeky, ktorú poisťovňa nepreplatí. Formou prenosných pokladničiek sa vyzbieralo 1277,66 EUR.  Nižšie uvedené číslo účtu je účelovo zriadené na liečbu Rebeky a naďalej je možné poskytovať naň peniaze na tento účel. 

Rebekine číslo účtu 5038065240/0900 
IBAN:SK3309000000005038065240
SWIFT:GIBASKBX

V mene Rebeky a jej rodičov všetkým darcom ĎAKUJEME!

23 september, 2015 - 08:51
Oznam OcÚ

Program rokovania:

1.     Otvorenie rokovania OZ

2.     Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.     Interpelácia poslancov

4.     Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.     Voľba hlavného kontrolóra

6.     Správa o plnení príjmov a výdavkov v druhom  štvrťroku roka 2015 v rozpočte obce           a v rozpočte Základnej školy  s materskou školou Trávnica

7.     Informácia o predpokladaných výzvach na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

8.     Návrh na úpravu rozpočtu obce

9.     Záverečný účet obce

10.  Prideľovanie bytov  na Cintorínskej ulici

11.  Informácie o Aktualizácii dopravného značenia obce

12.  Informácie o príprave stretnutia  pri  príležitosti  mesiaca úcty  k  starším

13.  Diskusia

14.  Rôzne, organizačné otázky 

15.  Schvaľovanie uznesení

14 september, 2015 - 13:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...piesňami a krásnym fíšanským krojom pozdravila ostatných svojich stavovských príslušníkov skôr narodených členov  Jednoty dôchodcov na Slovensku. Popoludnie v spoločnosti zúčastnených súborov sa nieslo v duchu radosti zo života, dobrej nálady a pohostinnosti domácich z obce Žitavany. 

Leť, pieseň ľudová a rozdávaj radosť! 

13 august, 2015 - 15:08
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Spevom a tak vzácnym krojom Vo Veľkých Lovciach pozdravia členky Folklórnej skupiny Trávničanka "Lóťanské folklórne slávnosti".

Viac napovie link: http://novezamky.sme.sk/c/7983030/fotogaleria-lotanske-folklorne-slavnosti.html

 

 

11 august, 2015 - 13:42
Oznam OcÚ

OBEC TRÁVNICA vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE TRÁVNICA

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Trávnica zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami

do 11.09. 2015do 14:00 h.

na Obec Trávnica, Hlavná 37/65 PSČ 941 46  Trávnica v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - "NEOTVÁRAŤ!". "

Voľba  sa uskutoční 25.09. 2015 na Obecnom úrade v Trávnici o 19:00 h.

(Hlavná 37/65 t.j. kultúrny dom)

10 august, 2015 - 08:44
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v okresoch Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice a Zlaté Moravce vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Dôvodom tohto opatrenia sú pretrvávajúce vysoké teploty a z toho vyplývajúce zvýšené riziko vzniku požiaru, ale najmä nárast počtu požiarov suchých porastov v Nitrianskom kraji. 

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi nesmú fyzické osoby v tomto čase zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety či vypaľovať porasty bylín, krov a stromov, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Viliam Pánsky. Vo všeobecnosti je v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

1 august, 2015 - 17:20
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...pod klenbou slnečnej oblohy, s vetrom vo vlasoch, dobrou náladou,  primeranou kondičkou, s pestrým vekovým zastúpením sme sa na bickykloch, v kočíku či odrážadlách vydali z lúky hier pri škole popri zdravotnom stredisku, kaštieli, kaplnke, kultúrnom dome do kopca až k vinohradom a soche Immaculaty, malí aj tí, čo už v čase povyrástli... Z tohto takmer hraničného bodu intravilánu Trávnice sme sa vydali na okružnú jazdu až k malebnému údoliu ihriska TJ, ktoré lemuje veniec kopcov Doliniek, Agačiny či ovocného sadu. Tu   všetkých účastníkov očakávala jazda zručnosti a "habakuk" súťaží, odmien a všakovavých zážitkov. Takto v Trávnici skončil júl za horizontom, ktorý sa ukladal k večernému oddychu aby ráno privítal august s jeho druhou polovicou letných prázdnin. Tým, ktorí pripravili tento skvelý, prázdninový a predsa poučný a aj sladký podvečer pre rôzne generácie účastníkov  "na kolesách" zo srdiečka ĎAKUJEME!!!