-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

22 apríl, 2014 - 12:55
Oznam OcÚ

Obec Trávnica

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

do Európskeho parlamentu

 1. deň a čas konania volieb - 24.5. 2014          od 07.00 h do 22.00 h
 2. miesto konania bolieb:      Kultúrny dom, Hlavná 37/65
 3. volebný okrsok č. 1.

POUČENIE:

Vážení voliči, pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Potom dostanete od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vložíte do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístov vyznačíte odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Môžete zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov. Upravený halsovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky.

Vydávanie voličských preukazov na OcÚ Trávnica od 24.04. 2014 do 22.05. 2014

 

17 apríl, 2014 - 15:15
Oznam OcÚ

Starosta    obce   TRÁVNICA           

zvoláva  

verejné rokovanie Obecného  zastupiteľstva v Trávnici na deň 2. máj 2014  o 19,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
 3. Interpelácia poslancov
 4. Schvaľovanie programu rokovania OZ
 5. Správa o plnení príjmov a výdavkov v prvom  štvrťroku 2014 v rozpočte obce a v rozpočte Základnej školy  s materskou školou Trávnica
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce
 7. Predpokladané investície v roku 2014 - podpílenie budovy Zdravotného strediska, chodník na Hlavnej ulici
 8. Prideľovanie bytu  na Zdravotnom stredisku
 9. Kúpa pozemku nachádzajúceho sa v majetku obce z dôvodu  osobitného zreteľa,          žiadateľkou ktorej je dcéra dlhoročnej užívateľky, p. Lýdia Grancová 
 10. Zámer obce uskutočniť zámenu pozemkov, na ktorých stojí budova nachádzajúca v majetku obce 
 11. Diskusia
 12. Organizačné otázky  - VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Trávnica
 13. Schvaľovanie uznesení
16 apríl, 2014 - 13:37
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V spoločnosti trávnických ochotníkov sa na Vás tešíme v nedeľu 20. apríla 2014 o 15:00 hodine v Kultúrnom dome, kde opäť zahrajú hru Ferka Urbánka Kríž pod lipami.

15 apríl, 2014 - 16:51
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Kvetná nedeľa v Trávnici bola naozaj sviatočná. Jej dopoludnie spievanými pašiami a popoludnie premiérou hry Ferka Urbánka pod názvom "Kríž pod lipami" boli skutočným sviatkom v duši. Tým, ktorí boli účastní ďakujeme za potlesk i za slová uznania.  Veľkú vďaku vyslovujeme režisérke, p. učiteľke, Gitke Holečkovej,  trávnickým ochotníkom i súrodencom Klimantovcom, ktorí hrou na husliach i harmonike dali naplno vyniknúť kráse nášho fíšanského kroja a povedomiu života na slovenskej dedine. Po sedemnásťročnom "pôste" od divadla, sme  nefalšovanú radosť hercov z hry na doskách nášho javiska hladní hltali pohľadom a v hľadisku si sýtili dušu v tvári sa zrkadliacu úsmevom aj poučením. Kto ste to nevideli, fotografia od Stanka Košáňa v prílohe napovie, Stanko, ďakujeme!

10 apríl, 2014 - 15:34
Oznam OcÚ

Zámena pozemkov - pozri prílohu

Pozemky zamieňa Obec Trávnica a Dan Agro Holding, s.r.o.

9 apríl, 2014 - 21:02
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Všetci naši dobrej vôle,

Vás, milí naši, trávnickí ochotníci srdečne pozývajú na upravenu divadelnú hru, klasika divadelnej tvorby z prostredia slovenskej dediny, Ferka Urbánka, pod názvom  "Kríž pod lipami".  Absolútnu premiéru tejto hry Fíšani uvideli v r. 1940 a radosť z hry vtedajší ochotníci už vtedy rozdávali na susednej Máni i na Valkázi počas maďarskej okupácie. Odvtedy uplynulo sedemdesiatšyri rokov a generácia súčasných trávnických divadelníkov  Vám v nedeľu 13. apríla 2014 o 15:00 h v Kultúrnom dome v Trávnici priblíži a odohrá príbeh rodiny Dančovcov, v ktorej život je prvým darom, láska druhým a pochopenie či odpustenie je tretím.  V tejto rodine láska sadla si za stôl - prijmite ich pozvanie.  Príďte si spríjemniť Kvetnú nedeľu - v spoločnosti trávnicikých ochotníkov sa tešíme na Vašu účasť.
 

7 apríl, 2014 - 11:38
Oznam OcÚ

Adresát písomnosti: Dalibor Rapca

Trvalý pobyt:            941 46 Trávnica, 265

Miesto uloženia písomnosti: Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky, Kukučínova 1, 1. poschodie, číslo dverí 108,  v úradných hodinách.

Táto vyhláška bola vyvesená  od 7.4. 2014 do 22.4. 2014.

 

 

31 marec, 2014 - 09:19
Oznam OcÚ

Obec Trávnica: volebný okrsok č. 1:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 986

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 565 t.j. 57,30% účasť

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. FICO Robert, doc.JUDr., CSc.:  322

2. KISKA Andrej, Ing.: 240

17 marec, 2014 - 11:12
Oznam OcÚ

Účasť v prvom kole volieb prezidenta v obci Trávnica

Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname: 965
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 426
Účasť voličov vo voľbe v %: 44,15
Počet odovzdaných platných hlasov: 424

3 marec, 2014 - 12:58
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Opäť sa obraciame na Vás, vážení spoluobčania, s naliehavou výzvou darovať dobrovoľne krv. Sú takí, ktorí ju potrebujú, lebo by vedeli rýchlo a účinne pomôcť a sú takí, ktorí sú na túto naozaj rýchlu pomoc odkázaní a veríme, že sú i tí, ktorí pomôžu a prídu krv darovať...

Kto má 18 rokov a môže, zdravie mu to dovlí, radi ho privítame v KD v Trávnici v pondelok 3. marca 2014 od 8:00 h, kde profesionáli NTS z Nových Zámkov budú mať pripravené všetko potrebné na to, aby potrebná pomoc našla konečných adresátov.

...všetkým vďaka za Vašu pomoc!