-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

5 december, 2015 - 22:56
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

So sebou do našich domovov prinesie požehnanie, radosť,  dobrú náladu a úsmevy do tvárí. Zahreje naše srdiečka a rozžiari očká, kto príde, darčeku od Mikuláška, sa dočká...

Sprievodným podujatím budú TRÁVNICKÉ VIANOČNÉ TRHY

PRÍĎTE, TEŠÍME SA NA VÁS!

16 november, 2015 - 12:27
Oznam OcÚ

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

9 november, 2015 - 14:59
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici a mobilná jednotka NTS Nové Zámky  sa obracajú na všetkých dobrovoľných darcov krvi s výzvou darovať krv. V sále Kultúrneho domu v Trávnici

 9. novembra 2015 od 08:00 do 10:00 h

 sa odborný personál teší na všetkých doborovoľných darcov krvi. Radi uvítame každého, komu zdravie dovolí pomôcť tomu, kto je v ohrození či v núdzi. Rodinu dobrovoľných darcov krvi v Trávnici poteší aj posila prvodarcov.  

Príďte a pomôžte!

25 október, 2015 - 18:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Toto nedeľné popoludnie patrilo starším Trávničanom a slovám vyjadrujúcim vďaku, úctu a láskavosť. Prítomných pozdravil aj Dr. Štefan Kováč Adamov a Rybnícka saxofónová skupina. Kultúrny program oživili povestným šarmom piesňami a tancom deti z našej Základnej školy s materskou školou Trávnica a folklórna skupina Trávničanka. 

Za výchovu, materinskú reč, prebdené noci a všetko to, čo ste pre nás urobili a ešte urobíte ĎAKUJEME všetkým trávnickým seniorom. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto podujatia.

17 október, 2015 - 11:28
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Milí naši seniori,

ste pre nás všetkých zdrojom skutočných a trvácnych hodnôt, obohatením z nadobudnutých skúsenosí a poznania života. Október je mesiacom, ktorý patrí Vám rovnako, ako naša úcta a vďačnosť. Radi sa s Vami stretneme a srdečne Vás pozývame

v nedeľu 25. októbra 2015 o 15:00 h do kultúrneho domu.

Zahrá a zaspieva: Rybnícka saxofónová skupina a  Folklórna skupina Trávničanka

Potešia: Deti zo základnej školy

Oživte si spolu:

"Zlaté spomienky"

Za všetko sa platí.

Za dobré láskou, za zlé tichom a zabudnutím.

Spomienky sú

dobré i zlé. Vďaka za všetky láskam, životu.   /Jozef Javúrek/

13 október, 2015 - 15:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dnes v kultúrnom dome zišli trávnickí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Milým slovom, úvahou svedčiacou o zrelosti tohto obdobia života človeka a spoločnými spomienkami sa pri skromnom občerstvení v úzkom kruhu prerozprávali k podvečeru tohto októbrového dňa. V spoločnosti prítomného starostu obce "na drobné" rozmieňali rôzne podoby života človeka i našej obce. Za všetko prežité, vykonané a precítené Vám, milí naši, vďaka!

5 október, 2015 - 13:22
Oznam OcÚ

V prílohe je oznámenie o dražbe č. 150099, ktoré bolo obci doručené 2.10. 2015 od:

Dražby a aukcie, s.r.o., Flámska 9783/1, PSČ: 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

30 september, 2015 - 11:43
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Rodičia, Eva a Andrej Rajnerovci, sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí vo vyhlásenej verejnej zbierke na celom území obce Trávnica od 14. septembra 2015 do 27. septembra 2015 prispeli na liečbu chorej dcérky Rebeky, ktorú poisťovňa nepreplatí. Formou prenosných pokladničiek sa vyzbieralo 1277,66 EUR.  Nižšie uvedené číslo účtu je účelovo zriadené na liečbu Rebeky a naďalej je možné poskytovať naň peniaze na tento účel. 

Rebekine číslo účtu 5038065240/0900 
IBAN:SK3309000000005038065240
SWIFT:GIBASKBX

V mene Rebeky a jej rodičov všetkým darcom ĎAKUJEME!

23 september, 2015 - 07:51
Oznam OcÚ

Program rokovania:

1.     Otvorenie rokovania OZ

2.     Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.     Interpelácia poslancov

4.     Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.     Voľba hlavného kontrolóra

6.     Správa o plnení príjmov a výdavkov v druhom  štvrťroku roka 2015 v rozpočte obce           a v rozpočte Základnej školy  s materskou školou Trávnica

7.     Informácia o predpokladaných výzvach na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

8.     Návrh na úpravu rozpočtu obce

9.     Záverečný účet obce

10.  Prideľovanie bytov  na Cintorínskej ulici

11.  Informácie o Aktualizácii dopravného značenia obce

12.  Informácie o príprave stretnutia  pri  príležitosti  mesiaca úcty  k  starším

13.  Diskusia

14.  Rôzne, organizačné otázky 

15.  Schvaľovanie uznesení

14 september, 2015 - 12:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...piesňami a krásnym fíšanským krojom pozdravila ostatných svojich stavovských príslušníkov skôr narodených členov  Jednoty dôchodcov na Slovensku. Popoludnie v spoločnosti zúčastnených súborov sa nieslo v duchu radosti zo života, dobrej nálady a pohostinnosti domácich z obce Žitavany. 

Leť, pieseň ľudová a rozdávaj radosť!